Privacy Verklaring GlamSmile

Remedent nv, gevestigd te 9000 GENT, Zuiderlaan 1-3/8, is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


www.glamsmile.be


Zuiderlaan 1-3/8


9000 GENT


TEL 0472 77 27 31


BTW BE 0474.973.168, RPR Gent


Remedent nv/ GlamSmile vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.


In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:


 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • Niet met anderen zullen delen
 • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen of door gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.


___________________________________________________________________________________


1. Begrippen in deze Privacyverklaring


‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, …)


‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Remedent nv zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).


‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Remedent nv zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Remedent nv verwerkt.


Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via privacy@remedent.com.


2. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?


Remedent nv verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Remedent nv verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.


Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.


Remedent nv kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:


 • Identiteitsgegevens (naam, emailadres, geslacht, adres, gsm-nummer, …)
 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie met het bedrijf (bezoeken, telefoongesprekken)
 • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

Remedent nv heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@remedent.com, dan verwijderen wij deze informatie.


3. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?


De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:


 • U van dienst te kunnen zijn
 • Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden door middel van het versturen van nieuwsbrieven, acties, promoties...
 • U te kunnen contacteren indien nodig om onze dienstverlening te kunnen voeren
 • Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven
 • Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe consultants.

Remedent nv neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


4. Op welke wettelijke basis baseren wij ons?


De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:


 • De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten;
 • Uw toestemming;
 • Ons gerechtvaardigd belang.

5. Toegang door en doorgifte aan derden


Remedent nv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


6. Duur van de verwerking


Remedent nv houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan twee jaar voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.


7. Vertrouwelijkheid en beveiliging


Remedent nv verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.


De aan Remedent nv bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij Remedent nv desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.


8. Uw rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Remedent nv. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.


U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar privacy@remedent.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Zorg er evenwel voor dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), het identiteitskaartnummer en uw rijksregisternummer onleesbaar is. Dit ter bescherming van uw privacy.


Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.


Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer


Drukpersstraat 35


1000 BRUSSEL


Tel. 02/274.48.00


Fax. 02/274.48.35


commission@privacycommission.be


9. Over cookies


9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt geregistreerd. Het bestand wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser gegevens opvraagt ​​van de server.


9.2 Cookies kunnen zowel "permanente" cookies als "tijdelijke" -cookies zijn: een permanente cookie wordt geregistreerd door een webbrowser en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij verwijderd door de gebruiker vóór de vervaldatum; een sessie(tijdelijke)-cookie vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser gesloten is.


9.3 Cookies bevatten over het algemeen geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar de persoonlijke gegevens die we over u opslaan, kunnen te maken hebben met informatie die is opgeslagen door en is verkregen uit cookies.


10. De cookies die we gebruiken


Bekijk alle gebruikte cookies hier.


10.1 We kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:


(A) Authenticatie - we kunnen cookies gebruiken om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en hoe u navigeert op onze website (de cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: cookies die identificeren);


(B) Status - we kunnen cookies gebruiken om ons te helpen bepalen of u bent verbonden met onze website (de cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: cookies die identificeren);


(C) Personalisatie - we kunnen cookies gebruiken om informatie over uw voorkeuren vast te leggen en de website voor u aan te passen (de cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: cookies die identificeren);


(D) Beveiliging - we kunnen cookies gebruiken als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om accounts van gebruikers te beschermen, inclusief om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en om onze website en onze services te beschermen (de cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: cookies die identificeren);


(E) Reclame - we kunnen cookies gebruiken om ons advertenties te laten zien die voor u relevant zijn (de cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: cookies die identificeren);


(F) Analyse - we kunnen cookies gebruiken om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en onze services te analyseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: cookies die identificeren); en


(G) Toestemming - we kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen vast te leggen (de cookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: cookies die identificeren).


11. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders


11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.
11.2 We kunnen Google Analytics gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website via cookies. De informatie die op onze website wordt verzameld, wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te genereren. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy/.


12. Het beheer van cookies


12.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren en cookies verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van de ene browser naar de andere en van de ene versie naar de andere.
12.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van een groot aantal websites.
12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.


13. Onze coördinaten


13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Remedent S.A.
13.2 Wij zijn geregistreerd bij het Koninkrijk België onder nummer 0474.973.168, en onze maatschappelijke zetel is 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3, vak 8, België.
13.3 De hoofdvestiging Van Remedent is 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3, Box 8, België.
13.4 U kunt contact met ons opnemen:
(A) per post, naar het hierboven vermelde postadres;
(B) per e-mail naar privacy@remedent.com


14. De persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming


14.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: privacy@remedent.com

Wenst u graag persoonlijk advies?

Krijg Smile Advies
Wenst u graag persoonlijk advies?